Bonitační řád

Bonitační řád Klubu českého horského psa II. vydání

I. Úvodní ustanovení
1. Bonitační řád Klubu českého horského psa (dále jen KČHP) obsahuje jednotné pokyny pro organizování bonitací a stanovuje podmínky a kritéria pro chovnou způsobilost psů plemene český horský pes (dále jen ČHP)
2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností.
3. Absolvování bonitace je v KČHP základní podmínkou pro zařazení psa/feny do seznamu chovných jedinců.
4. Bonitace ČHP v KČHP organizačně zajišťuje chovatelská komise, která zodpovídá za jejich řádné provedení a uchovnění ČHP dle platného Zápisního řádu KČHP a Podmínek zařazování českých horských psů do chovu.

II. Bonitační komise
1. Bonitační komise musí být vždy 3-členná ve složení: delegovaný rozhodčí exteriéru s aprobací pro ČHP + 2 členové KČHP
2. Za KČHP jsou členy bonitační komise členové chovatelské komise KČHP. Ve výjimečném případě, kdy není přítomen druhý člen chovatelské komise, může jej nahradit přítomný člen výboru KČHP. V tom případě musí bonitační komise o této změně složení bonitační komise na nejbližším jednání výboru informovat.
3. Členy bonitační komise za KČHP i rozhodčího pro danou bonitaci navrhuje a zajišťuje poradce chovu KČHP.
4. Předsedou bonitační komise je poradce chovu, pokud není bonitace přítomen, určí za sebe předem náhradu.
5. Členem bonitační komise nesmí být majitel bonitovaného psa/feny.
6. Bonitační komisi mohou při bonitaci pomáhat (měření, zakreslování skvrn apod.) 1-2 předem určení pomocníci z členů chovatelské komise nebo výboru.

III. Bonitovaný jedinec
1. Minimální věková hranice psa/feny pro absolvování bonitace je 12 měsíců dosažených v den konání bonitace.
2. Bonitační komise je oprávněna odmítnout posoudit jedince, který je ve špatné kondici (hubený nebo přetloustlý), špinavý, zanedbaný nebo zahmyzený. Je rovněž oprávněna vyloučit z posuzování jedince, jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného přeměření a který je agresivní nebo extrémně bázlivý. V tomto případě se bonitační poplatek nevrací.
3. Importované jedince zapsané v plemenné knize ČMKU je majitel povinen předvést k posouzení i tehdy, je-li dovezený jedinec chovný v zemi odkud byl vyvezen. 4. Na bonitaci přihlašuje majitel psa/fenu u poradce chovu ve stanoveném termínu.
5. K bonitaci nejsou připuštěni jedinci, kteří ke dni bonitace nesplnili podmínku účasti na klubové nebo speciální výstavě pořádané KČHP, minimálně ve věku 15 měsíců dosažených nejdříve v den konání výstavy. Absolvování výstavy se dokládá posudkovým listem.
6. V případě, že klub z objektivních příčin neuspořádá v předcházejících 15 měsících klubovou ani speciální výstavu, odpadá pro bonitované jedince starší 24 měsíců podmínka předvedení na výstavě podle bodu III., odst. 5 tohoto řádu.

IV. Bonitace
1. Bonitaci pořádá KČHP minimálně 2x ročně. V případě potřeby mohou být uspořádány i další bonitace.
2. Bonitace se koná ve vyznačeném prostoru pouze za přítomnosti bonitační komise, s případnými pomocníky podle bodu II.,6. tohoto řádu. Dále je přítomen majitel psa/feny (nebo jeho zástupce), který si může vzít pomocníka pro předvedení. Nikdo další nemá do vymezeného prostoru přístup.
3. Za bonitaci platí majitel psa/feny poplatek ve výši stanovené výborem KČHP.
4. Z bonitace každého jedince se pořizuje zápis formou vyplnění bodované bonitační karty, který podepisují všichni členové bonitační komise a majitel bonitovaného psa/feny. Originál bonitační karty obdrží majitel, kopii zakládá klub.
5. Bonitovaný jedinec musí být před bonitací prokazatelně identifikován (tetovací číslo, číslo transpondéru)
6. Z chovu jsou vyloučeni jedinci, u kterých se vyskytla vylučující vada uvedená v Podmínkách zařazení ČHP do chovu, které jsou součástí Zápisního řádu KČHP nebo součet bodů na bonitační kartě je vyšší než 20.
7. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitační karty a do průkazu původu, a to:
- chovný = splňuje podmínky pro zařazení do chovu podle Zápisního i Bonitačního řádu
KČHP
- nechovný = nesplňuje podmínky pro zařazení do chovu podle Zápisního i Bonitačního řádu KČHP.
8. V závažných a odůvodněných případech může bonitační komise posouzení odložit. V takovém případě nemusí majitel platit nový bonitační poplatek 9. Výbor klubu je oprávněn nařídit opakování bonitace, a to zejména:
- v případě nedodržení Bonitačního řádu KČHP
- v případě nedodržení Zápisního řádu ČMKU a KČHP a jejich doplňujících ustanovení
- v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince
10. Chovatelská komise KČHP je povinna včas informovat v klubovém zpravodaji, nebo na internetových stánkách KČHP nebo prostřednictvím e-mailu své členy o místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast. Dojde-li z vážných a odůvodněných příčin ke změně místa nebo termínu bonitace, kterou již nelze v klubovém zpravodaji zveřejnit, je možno o změně informovat na internetových stánkách KČHP nebo rozeslaným e-mailem, a to nejpozději 2 týdny před termínem bonitace.

V. Odvolání proti výsledku bonitace
1. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru klubu. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace, a to doporučeným dopisem, kde uvede důvody svého odvolání. Odvolání má odkladný účinek. 2. Vyhoví-li výbor klubu takovému odvolání, bude bonitace opakována za přítomnosti bonitační komise v jiném složení. Rozhodnutí této komise je konečné a bez možnosti odvolání.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 12.9.2021 s okamžitou platností.
2. V případě potřeby může být tento bonitační řád měněn nebo doplněn. Případné změny a doplňky navrhuje výbor klubu a schvaluje členská schůze.